top of page

Algemene Voorwaarden voor Rubio Dutch/Taalbureau Rubio Nederlands als Tweede Taal

Terms and Conditions

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Taalbureau Rubio/Rubio Dutch Amsterdam levert op het gebied van onderwijs en training in Nederlands als Tweede Taal.

(These general terms and conditions apply to all services offered by Taalbureau Rubio/Rubio Dutch Amsterdam related to education, workshops, classes and training of Dutch as a second language.)

Taalbureau Rubio/Rubio Dutch Amsterdam wordt hierna genoemd “opdrachtnemer”.
De andere partij wordt hierna genoemd “opdrachtgever”.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, (mondelinge) afspraak en opdrachtovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
(Taalbureau Rubio/Rubio Dutch Amsterdam from here on will be referred to as “RD”. The other party will be referred to as 'client'. These general conditions apply to any price quote, proposal, lesson plan, (verbal) agreement or assignment between RD and client.)

 

Kwaliteit
Quality

1. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

(RD has the obligation to make an effort and deliver good work in agreement with the current professional norm and in agreement with the briefing.)

 

Geheimhouding
Confidentiality

2. Indien gewenst kan de opdrachtgever vragen om geheimhouding. Hierover worden individuele afspraken gemaakt.
(If necessary, the client can ask for confidentiality, in which case, individual agreements will be made.)

 

Eenmalige herziening
One-time revision

3. De offerte kan nadat deze in ontvangst is genomen door de opdrachtgever en in overleg eenmalig herzien worden. Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht wordt een nieuwe offerte uitgebracht.

(After the price quote has been received by the client, there is one opportunity for revision, in mutual agreement. If the original assignment is changed, a new price quote will be offered.)

 

Aanvang opdracht
Starting the assignment

4. De opdrachtnemer start met de opdracht zodra een bevestiging van de offerte (of de opdrachtbevestiging) is ontvangen, of via de website het inschrijfformulier door de opdrachtgever is ingevuld en verstuurd, of een email waarin de opdrachtgever expliciet aangeeft de offerte te accepteren en op die manier de opdracht bevestigd. Zonder expliciet akkoord van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer de activiteiten betreffende de opdracht niet starten of de student in de les binnenlaten.
(RD commences the assignment as soon as the price quote has been confirmed (or a confirmation of the assignment has been received), or if the sign-up form has been filled out and sent through the website, or the client explicitly indicates to accept the price quote in an email and therefore confirms the assignment. Without an explicit confirmation from the client, RD cannot initiate the assignment, or accept the student in the class/course.)

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht
Changing the assignment after start

4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan apart geoffreerd worden.

(If the assignment  is changed after confirmation of the assignment, this is considered as an extra assignment and separately quoted.)

5. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de opdrachtgever verplicht om de verrichte arbeid door de opdrachtnemer te betalen. Indien het om een cursus gaat die al is aangevangen, zal het volledige cursusbedrag voldaan moeten worden, ongeacht of de cursus door de opdrachtgever afgerond wordt. Er is geen restitutie mogelijk.

(When the client changes, postpones or withdraws the assignment, the clients is obligated to pay for the work done by RD. If it concerns a course that has already commenced, the complete course fee will have to be paid, independent of whether the client finishes the course or the agreed amount of classes. Restitution is not possible.)

6. Wanneer er sprake is van overmacht bij de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld (langdurige) ziekte of afwezigheid, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. In eerste instantie zullen eerder afgesproken lessen worden verschoven naar de eerstvolgende beschikbare data of er wordt een geschikte vervanger ingezet voor de lessen. In het geval er geen geschikte vervanger kan worden gevonden en de ziekte of afwezigheid langer mocht duren dan twee weken, heeft de opdrachtgever na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren (email of brief). Hij heeft echter wel de verplichting te betalen voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

(In case of circumstances beyond RD’s control, like (prolonged) illness or absence, the client will receive notice as soon as possible. In the first instance, the agreed classes will be postponed to the first available dates, or a suitable replacement teacher will be assigned for these classes. In case no suitable replacement can be found, and the illness or absence takes longer than 2 weeks, the client has the opportunity to cancel the assignment in written form (email or letter) , within 8 days after receiving this notification. The client is obligated to pay and cannot ask for a refund for those parts of the assignment that already have been completed.)

 

Offerte en offertekosten
Price quote and quote costs

7. Aan een intake cq. oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer na de eerste kennismaking echter wordt overgegaan tot reguliere lessen, dan worden deze in factuur gebracht volgens de staande tarieven. (The intake is free of charge. When, after an intake, classes will be contracted, then these will be invoiced to the client according to current prices.)

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. In alle gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van de opdrachtnemer en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

(Each price quote is non-committal and valid for the period of one month. Also, a price quote offered in competition is non-committal and valid until a decision has been made in the competition, but no longer than 2 months. The costs of larger price quotes may be charged to the client. In all cases, the proposals and quotes remain property of RD and are protected against illegal use based on article 621, book 6 in the Nieuw Burgerlijk Wetboek.)

9. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

(In case RD agrees upon a fixed rate or price with the client, then RD is, nevertheless, entitled to increase the rate or price. The client cannot cancel the agreement for this reason, in case the increase of the rate or price arises from a legal obligation or authorisation, or finds origin in the increase of price of resources, wages, etcetera, or other grounds that were not predictable at the moment the agreement was confirmed.)

 

Opdracht en opdrachtbevestiging
Assignment and confirmation of assignment

10. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:

  • Omschrijving van de lessen en lesinhoud;

  • Eventuele studiedoelen of voorbereiding voor examens (examens zelf nooit bij de prijs inbegrepen);

  • Lestarieven;

  • Lestermijn en afspraken over frequentie;

  • Welke materialen/toetsen binnen de offerte vallen en welke buiten;

  • Betalingstermijn en manier.

Ook worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld.
(In the price quote or in the confirmation of the assignment, the content will be described in general terms, specifying: a description of the classes and content; personal and/or professional goals of the student, exam preparation if required (exams themselves are never included in the price); prices; period and frequency; materials and tests included/excluded in the price; term of payment and form of payment. Extra activities will also be specified.)

 

Uitvoer
Execution

11. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

(RD has the right to hire third parties to execute the contracted assignments. The above-mentioned laws do not apply.)

 

Kostensoorten
Types of costs

12. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende kostensoorten, zoals honorariumkosten, bureaukosten en kosten van derden in het geval van omvangrijke opdrachten of opdrachten met afwijkende BTW-tarieven. Bij standaard lesopdrachten wordt alleen het lestarief aangegeven op de factuur. Onze prijzen zijn in Euro, exclusief eventuele van overheidswege opgelegde heffingen. Over de lessen wordt geen btw gefactureerd, aangezien Taalbureau Rubio/Rubio Dutch Amsterdam sinds 1 januari 2015 vrijgesteld is van btw. (In the price quote and invoice, different types of costs will be specified. In standard assignments, only the price of the classes will be indicated. All our prices are in euros, excluding any taxes, if required. The price of the classes is exempt from btw (vat), since January 2015.)

 

Lestijd
Classtime

13. Als de Opdrachtgever ervoor kiest om de lestijd te verkorten (bijvoorbeeld een les van 60 minuten na 45 minuten te beëindigen, of lessen van 120 minuten slechts 90 minuten te laten duren), dan is dat natuurlijk mogelijk. Deze lestijd kan echter niet worden ingehaald of gerestitueerd, en de ingekorte les geldt als volledige les.

(In case the client decides to shorten the agreed length of the class (for example, from 60 minutes to 45 minutes), this is possible. This amount of ‘cancelled’ classt ime can in no way be rescheduled or refunded.The full class will be charged.)

Les afzeggen of verzetten
To cancel or reschedule a class

14. Indien u niet in staat bent de privéles op de afgesproken datum en tijd te volgen, dient u de docent minimaal 72 uur van tevoren op te hoogte te brengen. Als de docent niet op tijd op de hoogte is gebracht, wordt de les beschouwd als gegeven en verliest u het recht de  les op een ander tijdstip in te plannen. Indien u in een reeks, meerdere keren een geplande les afzegt (ook als dit op tijd gebeurt), verliest u bij de derde keer het recht om een les te verzetten en wordt de les beschouwd als gegeven.

(In case you cannot attend the private class on the agreed day and time, the teacher must be informed at least 72 hours before the beginning of the class. If the teacher has not been notified on time, then the class will be charged and you will lose the right to reschedule. In case you cancel a class multiple times within a series of classes (even if within the set limit), at the third instance, you will loose the opportunity to reschedule and the class will be considered as taught.)

Wat betreft de partnerles, duoles (my-friend-and-me class) of groepsles (een les voor twee personen of meer), is het niet mogelijk de les op een later tijdstip in te halen, tenzij de groep als geheel samen met de docent langer dan 5 werkdagen voor de afgesproken datum en tijd heeft afgesproken dat de les wordt verzet en er gezamenlijk een ander lesmoment is overeengekomen. In alle andere gevallen mist de Opdrachtgever de les en is er geen mogelijkheid tot inhalen. Wel kunt u de docent vragen om de lesmaterialen en extra oefeningen.

(In case of a partner class, duo class (my-friend-and-me class) or a group class (a class for two or more participants), it is not possible to reschedule or make up the class at a later time, unless the group as a whole together with the teacher, decides, at least five working days before the original day and time, to reschedule the class, and has come to an agreement about a new day and time. In all other cases, the client misses the class and will not be able to make up the class. You can ask the teacher for extra online exercises and the content of the class.)

In het geval van de duoles, wordt bij het ontbreken van één van de twee deelnemers, de lestijd verkort tot maximaal 90 minuten.

(When, in the case of a duo class (my-friend-and-me class), one of the participants is not present in class, the class time will be reduced to a maximum of 90 minutes.)

Beëindiging van de overeenkomst
Cancellation of the agreement

15. Indien er voor een speciaal lesaanbod is gekozen – privéles of duoles – zoals een lesplan van 5 lessen of meer, of een ander lesaanbod waarbij er van tevoren voor meerdere lessen wordt betaald, dan kan de opdrachtgever deze overeenkomst ten alle tijde opzeggen. Tussentijdse opzegging leidt echter niet tot restitutie van de door de consument betaalde of verschuldigde prijs of tot het vervallen van de betalingsplicht daarvan.

(In case the client has chosen a special course offer, such as a plan of five classes or more, where the classes have been paid up in advance, then the client can cancel the agreement at any time. This will never lead to a refund of the amount paid, or a cancellation of the obligation to pay the amount due.)

 

Het is wel mogelijk om tijdelijk het lesplan te onderbreken. Deze lessen kunnen echter niet door anderen dan de oorspronkelijke Opdrachtgever worden gevolgd. Er is tevens een maximale termijn waarbinnen de lessen moeten worden afgenomen vanaf de datum vermeld op de factuur:
2 maanden voor 5 lessen of minder,
3 maanden voor 10 lessen of minder,
4,5 maanden voor 15 lessen of minder,
6 maanden voor 20 lessen of minder,
9 maanden voor 30 lessen of minder,
vanaf de datum op de factuur.


Bij een speciaal lesaanbod voor bedrijven, wordt een startdatum afgesproken en een aantal lesuren (10 uur of meer), en is een onderbreking niet mogelijk.

 

(It is possible to temporarily interrupt the contractedclasses. The classes need to be taken by the original client and are not transferrable. Also, there is a maximum period after which the classes expire. Make sure you take all classes within the period mentioned below, starting from the date mentioned on the invoice:
2 months for 5 classes or fewer
3 months for 10 classes or fewer
4.5 months for 15 classes or fewer
6 months for 20 classes or fewer
9 months for 30 classes or fewer
from the date on your invoice.)

 

Vrijwaring
Disclaimer

16. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

(RD is not liable or responsible for any damage to others, and the client will protect RD in any dispute.)

 

Lesmateriaal
Books and study materials

17. Bij de lestarieven inbegrepen is al het aanvullend materiaal dat in de lessen wordt uitgereikt, waaronder kopieën, toetsen, uitleg, overzichten. Lesmethodes (boeken), woordenboeken en andere materialen die de cursist eventueel nodig heeft voor het volgen van de lessen zijn niet bij het tarief inbegrepen en zullen door de cursist zelf moeten worden aangeschaft, of kunnen tijdelijk worden geleend gedurende de les.

(All the copies, exams, etc handed out in the classroom are included in the price. Books, dictionaries and other materials are not included in the price and need to be bought by the clients, or can be borrowed temporarily during class time.)

Toetsen en Examens
Tests and exams

18. Alle toetsen en examens die in de les worden uitgereikt en door Opdrachtnemer zijn ontworpen en geschreven, zijn bij het lestarief inbegrepen. Voor alle andere toetsen en examens geldt dat het bespreken van examendata en de kosten hiervoor niet zijn inbegrepen bij de lestarieven. De opdrachtgever dient zelf eventuele examens te bespreken en de kosten hiervoor te dragen.

(All tests and exams handed out in class that have been developed and written by RD, are included in the price. All other tests and exams need to be applied and paid for by the client and are not included in the price. The client is responsible for signing up and paying for any exams they wish to take.)

 

Aansprakelijkheid
Liability

19. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

(In case RD is liable for any type of damage, then the liability is always restricted, at most, the amount of the invoice, or the part of the invoice that applies to the damage.)

 

20. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar, in voorkomend geval, indien verzekerd.

(The liability of RD can never exceed the amount that is compensated by the insurance company, if covered by insurance.)

21. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

(RD is only liable for direct damage, never for indirect damage such as foregone income, etc.)

 

Auteursrechten
Copyright

22. Op het lesmateriaal dat in de lessen wordt gebruikt of wordt uitgereikt aan Opdrachtgever rust auteursrecht. De opdrachtgever is niet geautoriseerd om dergelijk materiaal te verspreiden of te delen, in welke vorm dan ook. (All materials used in class or courses, or handed out to the client or made available online, are protected by copyright. The client is not authorised to distribute or share any of these materials, in any form or format.)

23. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden (digitaal of analoog) waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

(In case RD wishes to exercise it’s copyright, the client will give RD and by RD-appointed third parties, the unconditional and irrevocable permission to enter all places (digital or analogue) where its properties are and take these back or offline.)

Intellectueel eigendom
Intellectual property

24. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

(RD maintains all rights and authority that belong to RD according to the Dutch Auteurswet and other laws and regulations concerning intellectual property. RD also reserves the right to use any new knowledge originated in an agreement with the clients for other purposes, as long as no confidential information is exposed to others.)

 

Betaling
Payment

25. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

(The term of payment of the invoice is 14 days. For longer and/or bigger assignments, RD can ask for payment in instalments. Any costs made concerning late payment are charged to the client.)

26. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

(RD reserves the right to execute the assignment in different stages, and invoice each stage separately. When the agreement is executed in stages, then RD can put the next stage on hold until the client has approved the results of the previous stage in writing.)

 

27. Indien de opdrachtgever zich online, via de website heeft ingeschreven voor een cursus, dan is dit in principe bindend. Wel geldt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is het recht van een consument die via een webshop een bestelling heeft geplaatst om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen te ontbinden. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien, zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Tevens uitgesloten van herroepingsrecht zijn volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Daaronder vallen privécursussen, duocursussen of andere op de opdrachtgever aangepaste programma’s of cursussen, zoals Bring-Your-Baby, My-Kid-And-Me, Conversation & Confidence Courses, Writing Workshops of evening courses, waarvan de inhoud wordt afgestemd op de behoeftes en leerdoelen van de deelnemers, middels een vragenformulier en/of een persoonlijk gesprek en waarvan de datum van aanvang vastligt en er een specifieke periode van uitvoering is voorzien. Indien de opdrachtgever de cursus annuleert binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, maar na aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursusbedrag ingehouden als reserveringsvergoeding. Tevens worden er kosten in rekening gebracht voor het gebruiken van het online betaalplatform en de kosten voor de lesmaterialen of boeken indien deze zijn uitgereikt en voor de lesuren van de cursus die zijn gevolgd. Buiten de herroepingstermijn is het niet mogelijk het cursusbedrag gerestitueerd te krijgen.

(When the client has signed up for a course through the website, then, in principle, this is binding. The right to repeal does apply. This is the right of any consumer who has placed an order through a website to cancel the agreement without explanation within 14 days. Agreements concerning leisure activities, when, in the agreement a specific date or period of execution has been stated, are excluded from the right to repeal. Also excluded are products made according to consumers indications, that have not been pre-manufactured, and that have been produced or designed according to the individual choice or decision of the clients, or that are clearly destined for a specific person. All our private classes, duo classes (my-friend-and-me) and evening courses that have been adapted in content to the needs and learning goals of the participants, through a question form, an intake conversation in person or by phone, or that start on a fixed date or have a specific period within which they will be executed, are therefore exempt from repeal. If the client cancels the course within the 14 days of the period of repeal, but after the course has started, then 50% of the course fee will be charged as a booking fee. Also, the costs for using the online payment platform will be charged, as will the books and study materials in case these have been handed out, and the hours of class. After the period of repeal, no refunds are possible.)

Indien er is overeengekomen dat er een (deel van) een cursusbedrag wordt gerestitueerd, dan zal dit altijd binnen 14 dagen gebeuren. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de opdrachtgever dit schriftelijk per email of aangetekende brief, op ondubbelzinnige wijze binnen de herroepingstermijn door te geven aan de opdrachtnemer.

(If it has been agreed that part of the course fee will be refunded, then this will always be done within 14 days. To make use of the right to repeal, RD needs to be informed by the client in writing, per email or certified letter, in a clear and unambiguous way.)

 

Geschillen
Disputes

28. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

(If there is any unclarity about the interpretation of one or more parts of these terms and conditions, then the explanation needs to be done in the spirit of these conditions.)

29. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

(If, between the two parties a situation occurs that has not been specified within these terms and conditions, then the situation should be considered in the spirit of these general conditions.)

30. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal er een oplossing worden gezocht met behulp van een officiële mediator. Mocht dit geen soelaas bieden, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

(If there is a dispute, caused by these or later terms and conditions, then both parties will first try to solve the issue with the help from an impartial mediatior. If it becomes impossible to reach an agreement, an official mediator will be asked to help find a solution. In case this is not helpful, the dispute will be taken to a certified judge in the territorial jurisdiction of RD.)

31. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

(To all legal disputes that involve RD, only and exclusively Dutch law applies, even if (part of) the agreement takes place or will be executed outside of the Netherlands, or the other party involved is resident outside of the Netherlands. The Vienna Koopverdrag does not apply.)

Wijziging voorwaarden
Change of conditions

32. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
(The Dutch text of these terms and conditions is always decisive in the explanation of these.)

 

Amsterdam mei 2016

Taalbureau Rubio/Rubio Dutch Amsterdam

Joska Kruijssen

 


The English translation offered is an effort to make this document more accessible to our clients. No rights can be derived from the translation. The Dutch document is always the official, legal document.

bottom of page