top of page

Privacy Statement and Disclaimer

Voor alle bezoekers van www.rubiodutch.nl
For all visitors of www.rubiodutch.nl

1. Bezoekersstatistieken
Onze website registreert bezoekersstatistieken. Daarin worden het aantal (unieke) bezoeken aan www.rubiodutch.nl vastgelegd. Deze gegevens worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De bezoeker of organisatie is voor ons niet te herleiden en dat zullen we ook niet proberen. Wij geven derden geen toegang tot onze bezoekersstatistieken.
(1. Visitors statistics: Our website registers visitor statistics, where we document all (unique) page visits to www.rubiodutch.nl. This information will be permanently saved, although anonymously. The page visitor or organization is not retraceble for us en neither will we try to do so. We don’t give third parties access to our visitor statistics.)

2. Gegevens van bezoekers
Alle persoonlijke informatie die je via antwoordformulieren, email of op welke andere manier dan ook aan Rubio Dutch Amsterdam doorgeeft wordt vertrouwelijk behandeld.
Rubio Dutch Amsterdam zal de gegevens die door bezoekers verstrekt worden alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:

(information about our page visitors: All personal information that you provide Rubio Dutch Amsterdam through email, website forms or any other way, will be treated confidentially. Rubio Dutch Amsterdam will only use the information you provide:)

– Wij zoeken alleen contact met je als je daarom vraagt, bijvoorbeeld na een persoonlijk gesprek, in een email, telefoongesprek of via het contactformulier, of als je ingeschreven staat in een van onze cursussen of privélessen.

(We only contact you when you ask us to do so, for example after a personal conversation, an email, a telephone call or through a contact form, or when you have signed up for a course or private classes.)

– Wel sturen we soms een nieuwsbrief. Als je in het verleden informatie hebt aangevraagd, kan het zijn dat je de nieuwsbrief ontvangt. Stel je hier geen prijs op, dan kun je je onderaan de niewsbrief afmelden. 

(We do send out newsletters every now and then. If you have contacted us in the past, it could be that you receive our newsletter. If you don’t appreciate receiving our newsletter, you can unsubscribe by clicking on the link on the bottom of the newsletter.)

– Wij verkopen je gegevens niet door aan derden. Anderen dan werknemers van Rubio Dutch Amsterdam hebben geen toegang tot onze database.

(We will not sell your information to third parties. Others than Rubio Dutch Amsterdam employees have no access to this information.)

3 . Vragen
Als je vragen hebt, bel/mail/sms/app ons dan. We willen je graag helpen. Als je je persoonlijke gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, stuur dan even een mailtje met je naam, achternaam en emailadres en geef aan dat het gaat om een verwijdering uit de database.

(If you have any questions, feel free to contact us. We'd love to help you. If you’d like to have your personal details deleted, please send us a message with your first and last name and your email address and indicate you’d like your details deleted from our database.)

4. Beperkte aansprakelijkheid

Rubio Dutch Amsterdam spant zich in om de inhoud van www.rubiodutch.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

(Limited liability: Rubio Dutch Amsterdam makes an effort to update and complete the content of www.rubiodutch.nl as often as possible. In spite of this effort and attention, it is possible that the content of our website is wrong or incomplete.)

De op www.rubiodutch.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rubio Dutch Amsterdam.

(All the materials or products on www.rubiodutch.nl are offered without any guarantee or claim of being correct. These materials can change any moment without previous notification by Rubio Dutch Amsterdam).

In het bijzonder zijn alle prijzen, data, lestijden, aantal lesuren, of cursusinhoud op www.rubiodutch.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

(Especially on all prices, dates, class hours, amount of hours, or content of the course on www.rubiodutch.nl disclaims any responsibility for typographical errors or programming errors. For the consequences of these errors, we cannot accept responsibility nor liability. No agreement can be achieved based on these types of errors.)

Voor op www.rubiodutch.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rubio Dutch Amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

(For hyperlinks to websites or services of third parties, Rubio Dutch can never accept liability nor responsibility.)

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rubio Dutch Amsterdam.

(Copyright: All rights of intellectual property concerning all materials and information of this website are with Rubio Dutch Amsterdam.)

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rubio Dutch Amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

(Copying, distribution or any other kind of use of this content, materials or information is not allowed without written permission by Rubio Dutch Amsterdam).

5. Disclaimer
www.rubiodutch.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Wees echter niet bang, onze basale principes zullen niet veranderen. We zijn tegen spam, tegen doorverkoop van persoonlijke gegevens en tegen ongewenste intimiteiten. Als je ons tóch per ongeluk té intiem vindt worden, laat het ons dan snel weten. Niets ergers dan een spammer te zijn…

(www.rubiodutch.nl has the right to change the content of the Privacy Statement at any time, without informing the page visitor. Changing of the Privacy Statement as shown on the website, is sufficient. Don’t be afraid though, we won’t change our basic principles. We are against spam, against selling your personal info to third parties and against digital haressment. If in spite of our efforts, you feel we have been sending you too much information, please let us know. Nothing worse than being a spammer…)

The translation to English is an effort to make this disclaimer more accessible to our customers. No rights can be derived from the translation. The Dutch version is the official document.

Rubio Dutch - september 2020

bottom of page